សម រង្ស៊ី ៖ សត្វល្អិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

លោកឧបនាយករដ្ ឋមន្ត្រី ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួន។ លោក ស ខេង មិនបានផ្ដល់មូលហេតុជាក់លាក់នៅដើមឡើយ គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុនសែន។ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា កូនប្រុស លោក...