ហេតុអ្វីបានជាអាមេរិក និងប្រទេសខាងលិចព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការបិទ VOD?

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់VOD ដោយសារការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងការបដិសេធចំពោះការសុំទោសដោយស្មោះ។ អាមេរិក និងប្រទេសខាងលិចបានបង្ហាញខ្លួនឯងម្ដងមួយៗ ដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា ការបិទ VOD ដែលតែងតែទទួលបានមូលនិធិរបស់ពួកគេ គឺជាការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន។ ពួកគេហាក់ដូចជាភ្លេចការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំមុនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី RT ដែលពួកគេបាននិយាយថាព្រោះRT កំពុងចែកចាយព័ត៌មានមិនពិត។ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរី និងឯករាជ្យ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គួរតែស្វែងរកការពិតជាមុនសិន...