រថភ្លើង​ធ្លាក់​ផ្លូវ​នៅ​រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋ​អាមេរិកបង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​បំពុល​ដោយ​សារធាតុ​គីមី​បង្ក​មហារីក

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ រថភ្លើងមួយបានធ្លាក់ផ្លូវនៅ East Ballista រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក យ៉ាងហោចណាស់រថភ្លើងចំនួន ៥០ ក្នុងចំណោម ១៥០ បានធ្លាក់ផ្លូវដែលបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យ។ រថភ្លើងដែលក្រឡាប់នោះផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមី រួមទាំងសារធាតុគីមីបង្កមហារីកមួយចំនួនផងដែរ។ កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ រដ្ឋ Ohio បានចេញបញ្ជាជម្លៀសជាកាតព្វកិច្ច...